Bạn bè khắp 5 châu đều có thể tổ chức Hội Ngộ
Mái Ấm Văn-Học sẽ giúp trong việc thông tin, liên lạc
Ban Tổ Chức của các cuộc hội ngộ sẽ khác nhau
Ước ao sự tham dự đông đảo và tinh thần đoàn kết